Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rumsko-Równo

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 27, październik 2014 08:04
loga anrwfoś
Na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rumsko-Równo wraz z przyłączami i przepompowniami” Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gdańsk - dla realizacji Etapu I inwestycji oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku- dla realizacji II etapu.
Umową nr GD.SGZ/3111/G/06/09/2013 z dnia 11.09.2013 roku Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała Gminie Główczyce 388 000,00 złotych bezzwrotnej pomocy finansowej, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umową nr WFOŚ/P/64/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku udzielił pożyczki w wysokości 485 000,00 zł.
Wykonawcę- Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z siedzibą w Sierakowicach wyłoniono w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.  W ramach umowy zawartej w dniu  10.08.2013 roku, w I Etapie inwestycji do dnia 15 listopada 2013 roku wykonano sieć kanalizacji tłocznej tranzytowej, natomiast w II etapie do dnia 30.10.2014 roku sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni Rumsko (sieć tłoczna i grawitacyjna) wraz z przyłączami, przepompowniami i przyłączem wodociągowym, sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni Równo (sieć tłoczna i grawitacyjna) wraz z przyłączami, przepompowniami i przyłączem wodociągowym, sieć kanalizacji sanitarnej w zlewni Klęcinko (sieć grawitacyjna) wraz z przyłączami. 
W wyniku realizacji zadania z dziedziny ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w ramach powstałej kanalizacji sanitarnej wybudowano 1088,50mb kolektorów grawitacyjnych oraz 4546,72mb kolektorów tłocznych, posadowiono 3 przepompownie ścieków, 6 przepompowni przydomowych i wyłączono 4 zbiorniki bezodpływowe z eksploatacji. Osiągnięto również zamierzony efekt ekologiczny poprzez podłączenie 45 budynków mieszkalnych/innych obiektów, do zbiorczej kanalizacji, którą ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Główczycach. Oczyszczalnia odbiera 21,5 m³ ścieków na dobę od 343 mieszkańców. Stopień skanalizowania obszaru aglomeracji Główczyce po zrealizowaniu inwestycji wzrósł z 66% do 68,2%, a gminy z 47% do 48,6%.
Koszt brutto robót budowlanych przy sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 945 882,48 złotych. W połączeniu z kosztami ogólnymi- nadzorem inwestorskim, który sprawowała firma Projektowanie i Nadzór z siedzibą w Słupsku, całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 970 482,48 złotych, z czego 485 000,00 zł to preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 388 000,00 zł to dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Gdańsk, a 97 482,48 zł to wkład własny pochodzący z budżetu Gminy Główczyce.