Aktualności

Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego - zmiany w przepisach od 1 marca

Drukuj

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Główczycach informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowej ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności wprowadzone zostaną zmiany dotyczące załatwiania spraw w urzędzie.

 

                                               Najważniejsze zmiany to:


Rejestracja stanu cywilnego

 1. Urząd Stanu Cywilnego w Główczycach nadal będzie właściwy dla rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie gminy Główczyce (zgłoszenia urodzenia noworodka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka).
 2. Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka dokonywać się będzie jego zameldowania oraz nadawany będzie numer PESEL.
 3. Odpisy aktów stanu cywilnego: można będzie pobrać w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa, będzie również istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę e-PUAP.
 4. Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: pary będą mogły zawrzeć związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników – za zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem pary zobowiązane będą uiścić dodatkowa opłatę w wysokości 1000 zł.

 

Dowody osobiste

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 2. wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu, potwierdzany profilem zaufanym e-PUAP,
 3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic, kurator lub opiekun prawny,
 4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawna, chorą, nie wychodzącą z domu,
 5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
 6. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
 7. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
 8. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego.

 

Ewidencja ludności

 1. możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać drogą elektroniczną,
 2. możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.

Pomimo wielu pozytywnych zmian, jakie zajdą po 1 marca 2015 r. mieszkańcy mogą napotkać utrudnienia związane z wydłużeniem się czasu obsługi. Związane jest to z wprowadzeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Systemu Rejestrów Państwowych, którego aplikacja jest w trakcie modyfikowania.


W związku z możliwymi utrudnieniami w pierwszym okresie obowiązywania nowych zasad bardzo prosimy mieszkańców gminy Główczyce o wyrozumiałość. Pracownicy Urzędu Gminy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby utrudnienia związane z nowym systemem były jak na mniej uciążliwe dla mieszkańców.

Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego
Anna Nowosielecka - Cur

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo