Aktualności

INFORMACJA o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej mieszkańcom gminy

Drukuj

paragrafWójt Gminy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), w Urzędzie Gminy Główczyce - sala posiedzeń w budynku biblioteki (na parterze), począwszy od miesiąca stycznia 2016 r., w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz we wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 8:00 do 12:00 będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną":

  • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
  • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206), lub
  • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
  • która nie ukończyła 26 lat, lub
  • która ukończyła 65 lat, lub
  • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby zgłaszające się o udzielenie pomocy prawnej zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia o prawie do skorzystania z tej formy pomocy oraz proszone są o zabranie ze sobą dokumentów dotyczących danej sprawy.

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo