Aktualności

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj

herbWójt Gminy Główczyce informuje, że od dnia 18 kwietnia 2017 roku rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji:

Kto może ubiegać się o dotację?

• o dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne, wytwarzające ścieki bytowe, zamieszkałe na terenie gminy Główczyce posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w związku z nieruchomością na której budowana będzie przydomowa oczyszczalnia ścieków;
• dotacją będą objęte wyłącznie przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach, w których nie jest planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej (Będzimierz, Choćmirowo, Choćmirówko, Czarny Młyn, Dochówko, Drzeżewo, Gać, Gorzysław, Gostkowo, Kokoszki, Lipno, Michałowo, Murowaniec, Olszewko, Przebędowo Słupskie, Rówienko, Rzuski Las, Rzuszcze, Szelewo, Święcino, Zawada, Zgojewko.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udzielenia dofinansowania na terenie innych miejscowości (dotyczy zabudowań, gdzie wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieopłacalne).
• dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Wysokość dotacji

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości do 4 000 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów całej inwestycji.

Zakres dotacji

Dotacją objęty będzie zakup i montaż fabrycznie nowych instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowaniu nie podlegają wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy dotacji z Gminą Główczyce oraz:
• koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
• koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Beneficjenta,
• koszty transportu,
• koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji

Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Główczyce, według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez Wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania dofinansowania.
Niezrealizowane w danym roku wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:
• utrzymana zostanie w mocy uchwała nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Główczyce z dnia 23 lutego 2017r. dot. zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
• Gmina Główczyce przeznaczy w budżecie środki na ten cel,
• zachowane zostaną przez Wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku oraz wynikające z regulaminu udzielania dotacji.

Jak krok po kroku uzyskać dotację?

Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba fizyczna zamierzająca ubiegać się o dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków powinna postępować według następującej kolejności:
1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Słupsku,
2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2017 Wójta Gminy Główczyce z dnia 3 kwietnia 2017r. wraz z następującymi załącznikami:
• Kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości,
• Zgoda/-y współwłaścicieli nieruchomości na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy dotacji z Gminą Główczyce w imieniu wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (dotyczy nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają dwie lub więcej osób),
• Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z mapką przedstawiającą lokalizację instalacji oraz oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu.
3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Komisję oceniającą wnioski następuje poinformowanie Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania.
4. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.
5. Złożenie w terminie 14 dni od zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wniosku o przekazanie dotacji* zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr do Zarządzenia nr 26/2017 Wójta Gminy Główczyce z dnia 3 kwietnia 2017r. wraz z następującymi załącznikami:
- imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków oraz jej montażu (rachunek lub faktura VAT) wraz z potwierdzeniem zapłaty,
- zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy w Główczyce zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zmianami).
6. Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem a Gminą.
7. Rozliczenie i przekazanie dotacji na rachunek Beneficjenta, które nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


* po złożeniu wniosku o przekazanie dotacji może zostać przeprowadzona kontrola wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków przez przedstawicieli Urzędu Gminy w Główczycach .

UWAGA!!!
Inwestycję związaną z budową przydomowej oczyszczalni ścieków należy zakończyć i rozliczyć do końca roku, w którym podpisano umowę dotacji.

 

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo