Aktualności

Informacja o obowiązku meldunkowym

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 12, luty 2018 12:45

Przypominamy mieszkańcom Gminy Główczyce o obowiązku meldunkowym. Każda osoba przybywająca do naszej gminy na dłużej niż 3 miesiące zobowiązana jest zgłosić się do Urzędu Gminy w Główczycach ul. Kościuszki 8, podającswoje nowe miejsce zamieszkania.

Mimo wielu prób zniesienia obowiązku meldunkowego, obowiązująca od 1 stycznia 2018 r ustawa o ewidencji ludności narzuca na nas obowiązek:
 zameldowania się na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące,
 wymeldowania się z pobytu stałego lub czasowego oraz
 zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt czasowy trwający ponad 6 miesięcy oraz powrotu z zagranicy.

W związku z tym każdą zmianę miejsca nowego pobytu trwającego ponad3 miesiące należy zgłosić w biurze meldunkowym. Jest to czynność materialno-techniczna i nie podlega żadnym opłatom. Nie ma też obowiązku wymiany dowodu osobistego w związku ze zmianą adresu.

Przypominamy także, że cudzoziemcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Obywatele krajów Unii Europejskiej wykonują obowiązek meldunkowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich, natomiast cudzoziemcy z pozostałych krajów m.in. Ukrainy, Rosji obowiązani są zgłosić swój pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do danego miejsca, jeżeli okres pobytu jest dłuższy niż 30 dni.