Aktualności

Gminny Piknik Edukacyjny

Drukuj

12W dniu 29 czerwca 2018 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelkowie miał miejsce piknik edukacyjny, podsumowujący realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Główczyce”. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2016 roku wraz z podpisaniem przez Wójta Gminy Główczyce- Teresy Florkowskiej oraz Skarbnika Gminy Główczyce- Marioli Barna, umowy o dofinansowanie projektu numer RPPM.03.02.01-22-0141/15 z Zarządem Województwa Pomorskiego. Wartość ogółem projektu to 1 296 903,54 zł, z tego otrzymane dofinansowanie to 1 232 058,36 zł.


Projekt opracowano na podstawie wyników Diagnozy Stanu Oświaty, przyjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Główczyce w dniu 13 grudnia 2015 roku. Zdecydowano o realizacji zadania we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Główczyce. Cel projektu to poprawa jakości edukacji ogólnej oraz wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez poprawę wyników osiąganych przez uczniów w egzaminach zewnętrznych.
W ramach realizacji projektu w szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które zostały wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczycach powstała sala przyrodnicza (SP) oraz sala chemiczna (gimnazjum), w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale językowe doposażono w nowoczesny sprzęt do nauki języka angielskiego. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzono z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Aby skutecznie prowadzić zajęcia, nauczyciele zostali przeszkoleni z technologii TIK, którą swobodnie wykorzystywali w trakcie zajęć. Wsparciem nauczania były obozy- naukowy i językowe, których program stanowił podsumowanie i utrwalenie nabytych w roku szkolnym umiejętności. Dodatkowo uczniowie mieli zapewnione zajęcia ze specjalistą zewnętrznym i w instytucjach naukowych- w celu osiągnięcia najlepszych wyników nauczania poprzez połączenie teorii z praktyką. Uczniowie potrzebujący wsparcia zostali objęci pomocą Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, utworzonego w Główczycach. Systematyczne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami, pozwoliły na zniwelowanie problemów uczniów. Ze wsparcia projektowego skorzystało do tej pory 820 uczniów, a docelowo 840.
Projekt realizowany był w pięciu obszarach tematycznych:
1. Rozwój kompetencji kluczowych przez organizację zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i TIK.
2. Rozbudzenie kreatywności uczniów poprzez nauczanie metodą projektu z wykorzystaniem technologii TIK.
3. Organizacja dodatkowych zajęć j. angielskiego dla klas I-III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy (w toku realizacji projektu rozszerzono zakres zajęć o klasy IV-VI SP).
4. Utworzenie Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Organizacja szkoleń dla nauczycieli.
- szkolenia dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem TIK,
- szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.
Zadanie drugie zakończył uroczysty piknik edukacyjny. Poszczególne grupy projektowe z każdej szkoły opracowały stanowiska edukacyjne, oddające efekty ich dwuletniej pracy. Kompendium wiedzy uczniowie przekazali zebranym na sali gościom w wystąpieniach, podpartych prezentacjami multimedialnymi oraz poprzez pokazowe doświadczenia. Widoczne było ogromne zaangażowanie oraz pasja uczniów do przedmiotu. Tym bardziej projekt cieszył osoby zaangażowane w jego realizację. O podziękowania zadbała koordynator, pani Dorota Sibińska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wsparcie i przychylność w realizacji projektu osobom, bez których całe przedsięwzięcie nie miało by miejsca- Wójtowi, Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Urzędu Gminy Główczyce, Przewodniczącemu Rady Gminy Główczyce i radnym, którzy podjęli uchwałę decydującą o realizacji projektu. Nie obyło się bez podziękowań dla pani Anny Hofman, współautorki wniosku o dofinansowanie, realizującej projekt do lutego 2018 roku oraz pani Ewy Jarzębińskiej, która czuwa nad poprawnością realizacji wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Specjalne podziękowania przekazano także dla dyrektorów szkół, którzy czuwali nad poprawnością realizacji zajęć w swoich szkołach- paniom Beacie Głowackiej (ZSP Główczyce) i Jolancie Żmuda (SP Pobłocie) oraz panu Andrzejowi Godniczowi (SP Stowięcino). Wójt Gminy Główczyce podziękowała z kolei pani Dorocie Sibińskiej za przelanie myśli projektowej na papier, a następnie koordynację projektu. Pani Wójt podkreśliła wartość realizacji projektu dla naszych szkół, które zostały doposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz w szczególności dla uczniów, którzy dzięki wsparciu projektowemu, pewnym krokiem przejdą do kolejnego etapu edukacji, a w przyszłości na rynek pracy. Najbardziej zasłużone podziękowania popłynęły do uczniów i ich nauczycieli, którzy tego dnia pokazali ogrom pracy, jaki wykonali przez te dwa lata realizacji projektu.
Tym uroczystym podsumowaniem zakończyła się realizacja projektu w zakresie zadania 1, 2, 3 i 5. Projekt „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” trwał będzie do października 2018 roku. Nadal realizowane jest zadanie 4, czyli zajęcia terapeutyczne z uczniami w Gminnym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Planowo Centrum funkcjonować będzie jeszcze w dwa lata po zakończeniu realizacji projektu.


Galeria zdjęć

 

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo