Ja też jestem przedszkolakiem 2007-2016

Drukuj

Projekt pn” Ja też jestem przedszkolakiem- utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Główczyce” jest kolejną, czwartą już edycją długofalowych działań, mających na celu organizację zajęć przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Główczyce.

IMG 2397IMG 2245

Pierwszy projekt realizowany był od 5 marca 2007 roku do 26 maja 2008 roku, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Projekt pn.: „Przedszkolak- edukacja przedszkolna w miejscu zamieszkania dziecka” gmina Główczyce realizowała w partnerstwie z sąsiednią gminą Wicko, a punkty przedszkolne mieściły się w Będziechowie, Cieminie, Cecenowie, Choćmirówku, Dargolezie, Główczycach, Gorzynie, Izbicy, Klęcinie, Pobłociu, Rumsku, Rzuszczach, Stowięcinie, Siodłoniu, Szczypkowicach, Wielkiej Wsi, Wolini, Wykosowie, Żelkowie i Żoruchowie, a w gminie Wicko w miejscowościach  Białogarda, Łebieniec, Szczenurze, Wicko, Żarnowska, Charbrowo, Maszewko i Wojciechowo. W ramach projektu wyposażono 33 nowopowstałe ośrodki przedszkolne w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne, materiały do pracy z dziećmi, zatrudniono wykwalifikowanych nauczycieli, a dzieciom zapewniono  codzienny, nieodpłatny poczęstunek, wycieczki krajoznawcze i zabawy integracyjne z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek. Zajęcia w punktach przedszkolnych odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku. W celu niwelowania problemów rozwojowych u dzieci, do ich dyspozycji zapewniono opiekę logopedyczną i pedagogiczną. Z możliwości edukacji w ośrodkach przedszkolnych skorzystało ponad 300 dzieci. Projekt w całości finansowany był z przyznanej dotacji, wydatki zamknięto w kwocie 1 517 693,76 złotych.  
Drugi projekt pn.: „Ja też jestem przedszkolakiem” realizowany był przez gminę Główczyce od 1 października 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku. Środki finansowe w drodze konkursu pozyskano z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Utworzono 14 ośrodków przedszkolnych w Żelkowie, Stowięcinie, Główczycach, Pobłociu, Cieminie, Wielkiej Wsi, Rumsku, Choćmirówku, Żoruchowie, Gorzynie, Wolini, Cecenowie, Wykosowie/ Rzuszczach (punkty w Wykosowie i Rzuszczach funkcjonowały zamiennie). Projekt zakładał zajęcia przedszkolne dla grupy 210 dzieci oraz spotkania szkoleniowe dla ich rodziców oraz warsztaty doradcy metodycznego z nauczycielami. Oprócz typowych zajęć wychowania przedszkolnego w łącznej liczbie 13 888 godzin (62 godziny miesięcznie na jeden punkt przedszkolny), dla dzieci zaplanowano po 2240 godzin języka angielskiego i rytmiki oraz pomoc logopedy i pedagoga w łącznej liczbie 640 godzin. Dzieci uczestniczyły w imprezach okolicznościowych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, przedstawieniu teatralnym i wycieczce wyjazdowej na terenie Pomorza. Kwota wydatków pokrytych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła 964 098,09 złotych, natomiast wkład własny Gminy Główczyce 29 984,41 złotych. Opieką objęto łącznie 255 dzieci (114 dziewczynek i 141 chłopców), a założenia projektu zrealizowano w całości.
Trzeci projekt pn.: „Ja też jestem przedszkolakiem- utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Główczyce” realizowany był od 1 sierpnia 2012 roku do 31 lipca 2014 roku.  Po raz kolejny na ten cel pozyskano środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu przeprowadzono prace remontowe, mające na celu dostosowanie punktów przedszkolnych do odgórnych wymogów formalnych dotyczących funkcjonowania takich placówek. Powstało 10 punktów przedszkolnych w: Główczycach (3 punkty), Rumsku, Żelkowie, Żoruchowie, Rzuszczach, Pobłociu, Stowięcinie i Podolu Wielkim. W zajęciach przedszkolnych dzieci zaczęły uczestniczyć w październiku 2012 roku, a zakończyły w czerwcu 2014 roku. Zakładano udział 240 dzieci w 10 punktach, jednak ze względu na słabnący przyrost naturalny oraz wejście w życie ustawy o obowiązku przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich, z możliwości uczestnictwa w zajęciach przedszkolnych skorzystało 207 dzieci (101 dziewczynek i 106 chłopców), a więc mniej niż założono. W trakcie zajęć wychowania przedszkolnego dzieci rozwinęły zdolności manualne, poznawcze, samoobsługowe i społeczne. Piękne, wykonane różnorodną techniką prace, zdobiły przedszkola, domy, a przede wszystkim cieszyły rodziców. Logopeda ćwiczący z dziećmi poprawę wad wymowy w poszczególnych punktach przedszkolnych, pracował wytrwale nad wyeliminowaniem tego problemu we wczesnej fazie. Dzieci uczestniczyły w 10 wycieczkach krajoznawczych, spektaklach teatralnych, imprezach integracyjnych z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, Dnia Babci i Dziadka.. Nauczyciele nieustannie doskonalili warsztat pracy dzięki spotkaniom szkoleniowym z doradcą metodycznym.
Obecnie Gmina Główczyce realizuje z własnych środków dalszą część trzeciej edycji „Przedszkolaka”. Po drobnych pracach remontowych w przerwie wakacyjnej, we wrześniu 2014 roku, przeprowadzono procedurę przetargową celem zatrudnienia nauczycieli. Zorganizowano także spotkania rekrutacyjno-informacyjne dla rodziców. W październiku dzieci rozpoczęły naukę w punktach przedszkolnych. Przedszkola w obecnej formie funkcjonować będą do 31 sierpnia 2016 roku. Rekrutacja do przedszkoli ma charakter ciągły i trwa nieprzerwanie do końca projektu. Zapraszamy rodziców do zapisania pociechy do projektu- wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa bezpośrednio u nauczyciela lub w biurze projektu w Urzędzie Gminy w Główczycach. W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Barbarą Grot, tel. 59 811-49-73.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo