Ja też jestem przedszkolakiem

Drukuj

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. 

Projekt realizowany od 01 października 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku.

Umowa na realizację projektu nr UDA-POKL.09.01.01-22-034/09-00 zawarta została dnia 16 lipca 2009 roku.

Gmina Główczyce otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na kwotę 969 493,59, co stanowi 97% całkowitego kosztu projektu. Wkład własny Gminy wyniósł 29 984,41 zł, co stanowi 3% całkowitego kosztu projektu.

Celem głównym projektu było udostępnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej  210 dzieciom w 14 ośrodkach przedszkolnych, które miały funkcjonować na terenie Gminy Główczyce w okresie od 16.11.2009 do 30.06.2011 r.

Cele szczegółowe:

- kształcenie podstawowych umiejętności u dzieci, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rówieśników   i szkole;

- uczenie przez obserwację, własny opis wydarzeń - wycieczki, imprezy szkolne;

- upowszechnienie dostępu do edukacji przedszkolnej na wsi dzięki zastosowaniu alternatywnych form wychowania przedszkolnego;

- wyrównanie różnic w edukacji przedszkolnej dzieci ze wsi i miast;

- rozbudzenie świadomości rodziców dotyczącej edukacji  w wieku przedszkolnym (210 rodziców);

- wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych i praca nad nimi;

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej o wprowadzenie zajęć z języka angielskiego i rytmiki;

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział  w cyklicznych szkoleniach (10 szkoleń);

Przez cały okres trwania projektu udział w nim wzięło: 255 dzieci, w tym 114 dziewcząt i 141 chłopców; 233 rodziców, w tym 204 kobiety i 19 mężczyzn; 34 nauczycieli.

Zajęcia odbywały się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelkowie, Zespole Szkół w Stowięcinie, Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach, Wiejskim Domu Kultury w Pobłociu, Świetlicach wiejskich w: Cieminie, Wielkiej Wsi, Rumsku, Choćmirówku, Żoruchowie, Gorzynie, Wolinii, Cecenowie, Wykosowie (Rzuszczach).

www.efs.gov.pl  

logo UE i Kapital Ludzki

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo