Moja szkoła - moja szansa

Drukuj

Gmina Główczyce otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: "Moja szkoła - moja szansa wyrównywanie szans edukacyjno-rozowjowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Główczyce".

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu było wspieranie indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Główczyce, przez prowadzenie zajęć dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb oraz doposazenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt i programy do diagnozowania i korygowania dysfunkcjii i dysharmonii rozwojowych.

Koszt projektu wyniósł 153 915,25 zł i w całości poniesiony został ze środków Unii Europejskiej.

Czas trwania projektu: październik 2011 - lipiec 2012.

           logo UE i Kapital Ludzki

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo