Ja też jestem przedszkolakiem - utworzenie punktów przedszkolnych

Drukuj

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Projekt realizowany w okresie od 01 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014.

 Umowa na realizację projektu nr UDA-POKL.09.01.01-22-004/12-00 zawarta została dnia 27 lipca 2012 roku.

Gmina Główczyce otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na kwotę 875 948,54 zł, co stanowi 85% całkowitego kosztu projektu. Wkład własny Gminy wynosi 154 579,16 zł, co stanowi 15% całkowitego kosztu projektu.

 Celem głównym projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie punktów przedszkolnych w gminie Główczyce.

Cele szczegółowe:

- kształcenie podstawowych umiejętności społecznych, samoobsługowych, poznawczych i komunikacyjnych u 240 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez przeprowadzenie 10800 godzin w 10 punktach przedszkolnych;

- wczesne rozpoznawanie deficytów z zakresu logopedii oraz przeprowadzenie 1080 godzin z 96 dziećmi biorącymi udział w projekcie;

- doskonalenie warsztatu pracy 9 nauczycieli pracujących w projekcie poprzez prowadzenie 8 cyklicznych spotkań szkoleniowych prowadzonych przez doradcę metodycznego;

- kształcenie podstawowych umiejętności dzieci biorących udział w projekcie poprzez organizację wycieczek krajoznawczych;

- kształcenie podstawowych umiejętności dzieci biorących udział w projekcie poprzez organizację 10 imprez okolicznościowych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelkowie, Zespole Szkół w Stowięcinie, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Główczycach, Zespole szkół Ogólnokształcących w Główczycach (2 ośrodki), Wiejskim Domu Kultury w Pobłociu, Świetlicach wiejskich w: Rumsku, Żoruchowie, Rzuszczach i Podolu Wielkim.

Rekrutacja do projektu nadal trwa, zapraszamy rodziców do zgłaszania dzieci do projektu.

           przedszkolak pobłocie 2

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo