Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz

Drukuj

znak RPO 14-20

Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0004/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została zawarta w dniu 6 października 2016 roku. Podczas uroczystego spotkania wszystkich beneficjentów działania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarto 26 umów o łącznej wartości 208 579 857,16 zł z dofinansowaniem w kwocie 129 418 050,25 zł.  Szacunkowy (przed przetargiem) koszt budowy kanalizacji w północnej części naszej gminy- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wyniósł 15 933 410,27 zł. Dofinansowanie inwestycji stanowi 63,75% i wynosi 10 157 549,04 zł. Wykonawca zadania powinien zostać wyłoniony do końca 2016 roku, w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej planowo powinny rozpocząć się w 2017 roku. Kanalizacja wykonana zostanie kolejno w Skórzynie, Cieminie, Zgierzu oraz Izbicy. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana została jako grawitacyjno-tłoczna z dużą przewagą kanałów tłocznych. Przewidziano budowę łącznie ok. 21 km sieci (ok. 5 km grawitacyjnych i ok. 16 km tłocznych). Sieć wspomagać będzie 13 pompowni sieciowych oraz 3 tłocznie ścieków. W systemie funkcjonować też będzie 14 przepompowni przydomowych. Równolegle wykonane zostaną przyłącza do posesji. Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych gminy na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz ograniczenie przedostających się do wód powierzchniowych zanieczyszczeń od 640 osób. W wyniku realizacji zadania wyłączonych z eksploatacji zostanie 49 zbiorników bezodpływowych. Inwestycja uporządkuje niemal w całości gospodarkę ściekową w północnej części gminy- obszarze o największym skupieniu cennych stanowisk przyrodniczych w gminie Główczyce. Stopień skanalizowania Aglomeracji Główczyce, do której należą miejscowości objęte wnioskiem zwiększy się z 72,65% do 87,03%, natomiast stopień skanalizowania gminy Główczyce wzrośnie z 55% do 61,69%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzono: 30 czerwca 2017 roku

 

inwestycje gminne-ruszyła budowa kanalizacjiW maju 2017 r. rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Skórzynie- w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz”.

W ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego inwestycję podzielono na trzy etapy prac:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Główczyce-Skórzyno wraz z budową sieci w miejscowości Skórzyno oraz wykonaniem przyłączy do posesji. Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic wykona zadanie w terminie 20.04.2017-30.09.2017r. Koszt brutto tego odcinka to 1 414 771,25 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skórzyno-Ciemino-Zgierz wraz z budową sieci w miejscowościach Ciemino i Zgierz oraz wykonaniem przyłączy do posesji. Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic wykona zadanie w terminie 01.06.2017-30.06.2017r. Koszt brutto tego odcinka to 2 158 650,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Zgierz-Izbica wraz z budową sieci w miejscowości Izbica oraz przyłączami do posesji. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioszek ze Słupska wykona zadanie w terminie 01.06.2018-30.08.2019r. Koszt brutto tego odcinka to 4 847 418,93 zł.
Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji prowadzić będzie Konsorcjum Firm Lider-Development Design Sp. Z o.o. Konsorcjant-Powiernictwa Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, Rumia.

tablica

 

Zdjęcia:

Odcinek Główczyce-Skórzyno

 

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo