Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce

Drukuj

plakat edukacja

 

Projekt pn.: "Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce" jest realizowany w ramach umowy nr RPPM.03.02.01-22-0141/15-00 z dnia 18 listopada 2016r., o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej.

 

Projekt edukacyjny pn. ”Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” wszedł w fazę bezpośredniej realizacji. W szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które w większości są już wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczyckiej podstawówce powstała sala przyrodnicza, a w gimnazjum laboratorium chemiczne. W szkołach w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale do nauki języka angielskiego zostały wyposażone w nowoczesne zestawy do nauki przedmiotu. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzone są z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Dodatkowo dwa razy w semestrze na zajęcia zaproszeni zostaną specjaliści z instytucji zewnętrznych. Grupa 56 uczniów uczestnicząca w zajęciach dodatkowych w wakacje wyjedzie na pięciodniowy obóz naukowy. 15% uczniów klas I-III, osiągających najlepsze wyniki z języka angielskiego, weźmie udział trzydniowym obozie językowym, w trakcie którego porozumiewać się będą w języku angielskim.

Galeria zdjęć

W obiekcie gimnazjum w Główczycach powstało Gminne Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie dyrektorzy szkół kierują dzieci wymagające pomocy psychologicznej i terapeutycznej. W centrum mieści się m.in. sala terapii sensorycznej. Na taką terapię dotychczas dzieci czekały nawet rok czasu. Szacujemy, iż w efekcie realizacji zajęć terapeutycznych u min. 90% dzieci uda się wyeliminować lub zniwelować dysfunkcje.
W celu rzetelnej realizacji zadań projektowych ze szkoleń przygotowujących do nauczania innowacyjnymi i kreatywnymi metodami nauczania z wykorzystaniem TIK, skorzystali nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, prowadzący zajęcia w ramach projektu.
Projekt zakłada zwiększenie średniej ocen ucznia oraz lepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 r.:

P5120043W połowie maja 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, które mieści się w budynku szkoły przy ulicy Kościuszki w Główczycach. Centrum powstało w ramach realizacji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i jest odpowiedzią na potrzeby ok. 25% uczniów szkół z terenu naszej gminy. Od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00-18:00, zajęcia z dziećmi skierowanymi przez dyrektorów poszczególnych szkół prowadzą specjaliści:
- logopeda: Anna Śniegula;
- surdoterapeuta: Teresa Kobylińska;
- socjoterapeutka: Lidia Wnorowska Grajper;
- terapia integracji sensorycznej: Krzysztof Błażejów;
- psycholog: Halina Krupa.
Obecnie dzieci są kierowane na zajęcia od razu po rozpoznaniu problemu i nie muszą już czekać w kilkumiesięcznych kolejkach do specjalistów w Słupsku. Szybki dostęp do specjalisty pozwala na bieżące niwelowanie problemu, dzięki czemu dysfunkcje nie pogłębiają się, a terapia daje lepsze rezultaty w krótszym czasie.
Galeria zdjęć.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzono 02.07.2018r. 

 

12W dniu 29 czerwca 2018 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelkowie miał miejsce piknik edukacyjny, podsumowujący realizację zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu Gminy Główczyce”. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2016 roku wraz z podpisaniem przez Wójta Gminy Główczyce- Teresy Florkowskiej oraz Skarbnika Gminy Główczyce- Marioli Barna, umowy o dofinansowanie projektu numer RPPM.03.02.01-22-0141/15 z Zarządem Województwa Pomorskiego. Wartość ogółem projektu to 1 296 903,54 zł, z tego otrzymane dofinansowanie to 1 232 058,36 zł.

Projekt opracowano na podstawie wyników Diagnozy Stanu Oświaty, przyjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Główczyce w dniu 13 grudnia 2015 roku. Zdecydowano o realizacji zadania we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Główczyce. Cel projektu to poprawa jakości edukacji ogólnej oraz wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez poprawę wyników osiąganych przez uczniów w egzaminach zewnętrznych.
W ramach realizacji projektu w szkołach powstały tematyczne sale przedmiotowe- laboratoria, które zostały wyposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne. W Główczycach powstała sala przyrodnicza (SP) oraz sala chemiczna (gimnazjum), w Pobłociu i Stowięcinie gabinety biologiczne, a w Żelkowie sala matematyczno-przyrodnicza. We wszystkich szkołach sale językowe doposażono w nowoczesny sprzęt do nauki języka angielskiego. Lekcje wynikające z ramowego planu zajęć prowadzono z wykorzystaniem nowatorskich metod pracy, a dodatkowe godziny lekcyjne zostały wzbogacone o doświadczenia, eksperymenty i zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Aby skutecznie prowadzić zajęcia, nauczyciele zostali przeszkoleni z technologii TIK, którą swobodnie wykorzystywali w trakcie zajęć. Wsparciem nauczania były obozy- naukowy i językowe, których program stanowił podsumowanie i utrwalenie nabytych w roku szkolnym umiejętności. Dodatkowo uczniowie mieli zapewnione zajęcia ze specjalistą zewnętrznym i w instytucjach naukowych- w celu osiągnięcia najlepszych wyników nauczania poprzez połączenie teorii z praktyką. Uczniowie potrzebujący wsparcia zostali objęci pomocą Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, utworzonego w Główczycach. Systematyczne zajęcia terapeutyczne ze specjalistami, pozwoliły na zniwelowanie problemów uczniów. Ze wsparcia projektowego skorzystało do tej pory 820 uczniów, a docelowo 840.
Projekt realizowany był w pięciu obszarach tematycznych:
1. Rozwój kompetencji kluczowych przez organizację zajęć matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i TIK.
2. Rozbudzenie kreatywności uczniów poprzez nauczanie metodą projektu z wykorzystaniem technologii TIK.
3. Organizacja dodatkowych zajęć j. angielskiego dla klas I-III wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy (w toku realizacji projektu rozszerzono zakres zajęć o klasy IV-VI SP).
4. Utworzenie Gminnego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Organizacja szkoleń dla nauczycieli.
- szkolenia dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem TIK,
- szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.
Zadanie drugie zakończył uroczysty piknik edukacyjny. Poszczególne grupy projektowe z każdej szkoły opracowały stanowiska edukacyjne, oddające efekty ich dwuletniej pracy. Kompendium wiedzy uczniowie przekazali zebranym na sali gościom w wystąpieniach, podpartych prezentacjami multimedialnymi oraz poprzez pokazowe doświadczenia. Widoczne było ogromne zaangażowanie oraz pasja uczniów do przedmiotu. Tym bardziej projekt cieszył osoby zaangażowane w jego realizację. O podziękowania zadbała koordynator, pani Dorota Sibińska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wsparcie i przychylność w realizacji projektu osobom, bez których całe przedsięwzięcie nie miało by miejsca- Wójtowi, Skarbnikowi oraz Sekretarzowi Urzędu Gminy Główczyce, Przewodniczącemu Rady Gminy Główczyce i radnym, którzy podjęli uchwałę decydującą o realizacji projektu. Nie obyło się bez podziękowań dla pani Anny Hofman, współautorki wniosku o dofinansowanie, realizującej projekt do lutego 2018 roku oraz pani Ewy Jarzębińskiej, która czuwa nad poprawnością realizacji wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli. Specjalne podziękowania przekazano także dla dyrektorów szkół, którzy czuwali nad poprawnością realizacji zajęć w swoich szkołach- paniom Beacie Głowackiej (ZSP Główczyce) i Jolancie Żmuda (SP Pobłocie) oraz panu Andrzejowi Godniczowi (SP Stowięcino). Wójt Gminy Główczyce podziękowała z kolei pani Dorocie Sibińskiej za przelanie myśli projektowej na papier, a następnie koordynację projektu. Pani Wójt podkreśliła wartość realizacji projektu dla naszych szkół, które zostały doposażone w najnowsze pomoce dydaktyczne oraz w szczególności dla uczniów, którzy dzięki wsparciu projektowemu, pewnym krokiem przejdą do kolejnego etapu edukacji, a w przyszłości na rynek pracy. Najbardziej zasłużone podziękowania popłynęły do uczniów i ich nauczycieli, którzy tego dnia pokazali ogrom pracy, jaki wykonali przez te dwa lata realizacji projektu.
Tym uroczystym podsumowaniem zakończyła się realizacja projektu w zakresie zadania 1, 2, 3 i 5. Projekt „Zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół z terenu gminy Główczyce” trwał będzie do października 2018 roku. Nadal realizowane jest zadanie 4, czyli zajęcia terapeutyczne z uczniami w Gminnym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Planowo Centrum funkcjonować będzie jeszcze w dwa lata po zakończeniu realizacji projektu.


Galeria zdjęć

 

projekt edukacyjny logo 2017

 

Przebudowa drogi gminnej w Drzeżewie

Drukuj

Informacja PROW Drzeżewo

Dnia 28 września 2016 roku Wójt Gminy Główczyce podpisała umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w Drzeżewie.

Planowany termin wykonania zadania: czerwiec 2018.

Koszt wykonania inwestycji: 333 087,53 zł, z czego dofinansowanie wyniesie: 194 666,00 zł.

W chwili obecnej gmina jest na etapie przygotowywania procedur przetargowych.

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Drzeżewo-Lipno

Drukuj

logo prowB

W dniu 7 maja 2015 roku Wójt Gminy Główczyce Teresa Florkowska, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Drzeżewo-Lipno”. Projekt uzyskał 75 % dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk, wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawowała firma AQUA-BUD Biuro Usług Inwestycyjnych.

W ramach zadania wykonano:


1. Rurociąg PE 63 mm o długości 1,89 km wraz z wcinkami do istniejącego rurociągu PE 63mm
2. Zamontowano zestaw hydroforowy II stopnia
3. Przyłącza wodociągowe PE 40 mm
4. Instalacje elektryczne w stacji wodociągowej w Drzeżewie
5. Naprawa dróg
6. Instalacje wewnętrzne przyłączy


Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 132 086,35 złotych, z czego dofinansowanie z wyniosło 70 799,00 złotych.

Przebudowa dróg gminnych w Rumsku i Siodłoniu

Drukuj

Informacja PROW Rumsko Siodłonie

 

Dnia 28 września 2016 roku Wójt Gminy Główczyce podpisała umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Rumsko i Siodłonie. 

Planowany termin wykonania zadania: Rumsko - do czerwca 2018, Siodłonie - do czerwca 2019.

Koszt wykonania inwestycji: 1 730 244,08 zł, z czego dofinansowanie wyniesie: 1 100 953,00 zł.

W chwili obecnej gmina jest na etapie przygotowywania procedur przetargowych.

 

 

 

Budowa wodociągu w miejscowościach Rumsko-Równo

Drukuj

logo prowB
W dniu 29 września 2014 roku Wójt Gminy Główczyce Teresa Florkowska, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę na realizację zadania pn. ”Dostosowanie jakości wody w miejscowościach Rumsko-Równo, należących do Aglomeracji Główczyce, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej”. Projekt uzyskał 75 % dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wykonawcę, Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk, wyłoniono w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach zadania wykonano:
1. Rurociąg PE 90 mm o długości 2856 m wraz z przeciskiem RC 90 mm długości 1019 m i odpowietrzeniem rurociągu
2. Wcinki do istniejącego rurociągu PE 90 mm: 4 szt.
3. Połączenie z nowym wodociągiem PE 40 mm: 4 szt.
4. Roboty naprawcze i odtworzeniowe
5. Stary agregat pompowy wymieniono na nowy.
Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 252 321,31 złotych, z czego dofinansowanie z wyniosło 153 854,00 złotych.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo