Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami

Drukuj

logo prowB

Na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami” Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w kwocie 912 660,00 zł, co stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych zadania, a także wsparcie w formie pożyczki w kwocie 540 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Umowę o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim Województwa PomorskiegoWójt Gminy Główczyce, Pani Teresa Florkowska, podpisała 10 czerwca 2013 roku, a umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 22 maja 2014 roku.
W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podzielona została na II etapy:
Etap I- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dargoleza w zakresie:
a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
b) przyłączy
c) sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
d) przewiertów i przecisków
e) budowy przepompowni sieciowej PS1 w miejscowości Dargoleza
f) odtworzenia dróg
g) modernizacji istniejącej przepompowni w miejscowości Podole Wielkie
Etap II- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gorzyno, Stowięcino w zakresie:
a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
b) przyłączy
c) sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
d) przewiertów i przecisków
e) budowy przepompowni sieciowej PS1 w miejscowości Gorzyno
f) odtworzenia dróg i chodników.
Prace przy wykonaniu zakresu pierwszego etapu inwestycji trwały od dnia 1 marca 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku. Prace przy drugim etapie inwestycji rozpoczęły się z dniem 1 września 2014 roku, a zakończyły się 30 kwietnia 2015 roku. Odbiór końcowy i przekazanie sieci kanalizacji do eksploatacji miały miejsce 22 maja 2015 roku.
Łączny koszt zadania w części dotyczącej robót budowlanych zamknął się w kwocie 1 440 384,45 zł brutto.
Nadzór inwestorski nad prawidłowością przebiegu realizowanych robót budowlanych sprawowała firma Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej mgr inż. Jerzy Pomałecki z Gdańska. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 31 119,00 zł.
W ramach zadania zakupiono również nowy wóz asenizacyjny o wartości 65 067,00 zł brutto. Koszty ogólne, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji zamknęły się w kwocie 61000,00 złotych.
Całkowity koszt realizacji zadania zamknął się w kwocie 1 597 570,45 zł.

logo ekofundusz

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo