Uwaga
  • Lack of access rights - File 'http:/www.glowczyce.webserwer.pl/galeria/swpodole1.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.glowczyce.webserwer.pl/galeria/swprzebedowo1x.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.glowczyce.webserwer.pl/galeria/swpodole1.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.glowczyce.webserwer.pl/galeria/swprzebedowo1x.jpg'

Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Główczyce w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Drukuj

WFOSiGW wersja kolor-01

W dniu 29 listopada 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Główczyce, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Główczyce w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych".
Kwota dotacji 12.800,00 zł
Planowany koszt kwalifikowalny zadania 47.000,00 zł
Realizacja zadania od 1 lipca 2018 roku do 15 stycznia 2019 roku
Projekt zakłada wymianę 3 niskosprawnych, nieekologicznych pieców opalanych paliwami stałymi (węglem) i zastąpienie ich 3 nowoczesnymi kotłami automatycznymi zasilanymi biomasą, o mocy od 10 do 15 kW.
Realizacja zadania w znaczący sposób przyczyni się do poprawy ochrony środowiska, poprzez ograniczenie przedostających się do powietrza zanieczyszczeń.

W wyniku podjętych działań nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń:

pyły ogólne (Mg/rok) 0,2

SO2 (Mg/rok) 0,097

CO (Mg/rok) 0,518

CO2 (Mg/rok) 23,029

Pomorskie Szlaki Kajakowe- Rzeka Łeba- Uwolnij Energię Natury

Drukuj

logo rpo 14-20

W dniu 11 grudnia 2017r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Gmina Łęczyce jako Beneficjent dofinansowania (Lider) reprezentowała całe Partnerstwo projektu w skład którego wchodzą: Gmina Miasto Lębork, Gmina Wicko, Gmina Główczyce, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Miejska Łeba.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzekach: Łeba oraz Chełst - od m. Paraszyno do m. Łeba, poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych wraz z zagospodarowaniem oraz oznakowaniem szlaku. Projekt w swej idei ma przyczynić się do powstania silnej, regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach kajakowych, wykreowania unikatowego, sieciowego produktu turystycznego.
Realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2020, jednakże główne działania zgodnie z przyjętymi harmonogramami powinny zakończyć się w roku 2019. Rok 2020 związany będzie z promocją projektu.
Wartość inwestycji, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem wynosi 2 808 362,45 zł
Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji – do kwoty 2 387 108,08 zł

DSC 0391

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz

Drukuj

znak RPO 14-20

Umowa nr RPPM.11.03.00-22-0004/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, została zawarta w dniu 6 października 2016 roku. Podczas uroczystego spotkania wszystkich beneficjentów działania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zawarto 26 umów o łącznej wartości 208 579 857,16 zł z dofinansowaniem w kwocie 129 418 050,25 zł.  Szacunkowy (przed przetargiem) koszt budowy kanalizacji w północnej części naszej gminy- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania wyniósł 15 933 410,27 zł. Dofinansowanie inwestycji stanowi 63,75% i wynosi 10 157 549,04 zł. Wykonawca zadania powinien zostać wyłoniony do końca 2016 roku, w trybie przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej planowo powinny rozpocząć się w 2017 roku. Kanalizacja wykonana zostanie kolejno w Skórzynie, Cieminie, Zgierzu oraz Izbicy. Sieć kanalizacyjna zaprojektowana została jako grawitacyjno-tłoczna z dużą przewagą kanałów tłocznych. Przewidziano budowę łącznie ok. 21 km sieci (ok. 5 km grawitacyjnych i ok. 16 km tłocznych). Sieć wspomagać będzie 13 pompowni sieciowych oraz 3 tłocznie ścieków. W systemie funkcjonować też będzie 14 przepompowni przydomowych. Równolegle wykonane zostaną przyłącza do posesji. Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych gminy na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz ograniczenie przedostających się do wód powierzchniowych zanieczyszczeń od 640 osób. W wyniku realizacji zadania wyłączonych z eksploatacji zostanie 49 zbiorników bezodpływowych. Inwestycja uporządkuje niemal w całości gospodarkę ściekową w północnej części gminy- obszarze o największym skupieniu cennych stanowisk przyrodniczych w gminie Główczyce. Stopień skanalizowania Aglomeracji Główczyce, do której należą miejscowości objęte wnioskiem zwiększy się z 72,65% do 87,03%, natomiast stopień skanalizowania gminy Główczyce wzrośnie z 55% do 61,69%.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzono: 30 czerwca 2017 roku

 

inwestycje gminne-ruszyła budowa kanalizacjiW maju 2017 r. rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Skórzynie- w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz”.

W ramach przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego inwestycję podzielono na trzy etapy prac:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Główczyce-Skórzyno wraz z budową sieci w miejscowości Skórzyno oraz wykonaniem przyłączy do posesji. Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic wykona zadanie w terminie 20.04.2017-30.09.2017r. Koszt brutto tego odcinka to 1 414 771,25 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skórzyno-Ciemino-Zgierz wraz z budową sieci w miejscowościach Ciemino i Zgierz oraz wykonaniem przyłączy do posesji. Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic wykona zadanie w terminie 01.06.2017-30.06.2017r. Koszt brutto tego odcinka to 2 158 650,00 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Zgierz-Izbica wraz z budową sieci w miejscowości Izbica oraz przyłączami do posesji. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioszek ze Słupska wykona zadanie w terminie 01.06.2018-30.08.2019r. Koszt brutto tego odcinka to 4 847 418,93 zł.
Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji prowadzić będzie Konsorcjum Firm Lider-Development Design Sp. Z o.o. Konsorcjant-Powiernictwa Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, Rumia.

tablica

 

Zdjęcia:

Odcinek Główczyce-Skórzyno

 

Oczyszczalnia ścieków w Wykosowie

Drukuj

Beztytułu

W Wykosowie w miejscu starego i wysłużonego osadnika ścieków powstanie nowoczesna mini-oczyszczalnia, który obsłuży całą wieś. Jest to kolejna inwestycja w zakresie ochrony środowiska, na którą udało nam się otrzymać wsparcie finansowe. Nasz wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymał został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość inwestycji to ok. 250 tys. zł z czego 50 tys. to otrzymana dotacja a 200 tys. preferencyjna pożyczka. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Już niebawem ogłosimy przetarg na wybór projektanta a zarazem wykonawcy oczyszczalni.

 

WFOŚiGW

Drukuj

 

Herb i WFOŚ

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP Pobłocie w miejscowości Pobłocie


W dniu 1 września 2017 roku Wójt Gminy Główczyce podpisała umowę nr WFOŚ/D/III-50.S/160/2017/AZBEST-2017w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na realizację zadania pn.: ”Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Pobłociu”.

Dofinansowanie w kwocie 3750 zł uzyskano zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu Priorytetowego "SYSTEM- wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej"- część I: usuwanie wyrobów zawierających azbest, realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Wykonawcą prac remontowych była firma Zakład Usługowo – Handlowy Kazimierz Wiśniewski „SPECDACH,” a odbiorem zdemontowanego azbestu zajęła się firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

dach pobłocie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utworzono: wtorek, 4 lipca 2017r. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz

W latach 2016-2019 Gmina Główczyce realizuje projekt we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (więcej informacji tutaj) oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce- etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz”. W ramach inwestycji wykonanych zostanie ok. 21 km sieci kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy. Sieć wspomagać będzie 13 pompowni sieciowych oraz 3 tłocznie ścieków. W systemie funkcjonować też będzie 14 przepompowni przydomowych. Równolegle wykonane zostaną przyłącza do posesji. Zadanie stanowi kontynuację działań inwestycyjnych gminy na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój infrastruktury ochrony środowiska oraz ograniczenie przedostających się do wód powierzchniowych zanieczyszczeń od 640 osób. W wyniku realizacji zadania wyłączonych z eksploatacji zostanie 49 zbiorników bezodpływowych. Inwestycja uporządkuje niemal w całości gospodarkę ściekową w północnej części gminy- obszarze o największym skupieniu cennych stanowisk przyrodniczych w gminie Główczyce. Stopień skanalizowania Aglomeracji Główczyce, do której należą miejscowości objęte wnioskiem zwiększy się z 72,65% do 87,03%, natomiast stopień skanalizowania gminy Główczyce wzrośnie z 55% do 61,69%.
W dniu 3 lipca 2017 roku Wójt Gminy Główczyce, Teresa Florkowska, podpisała umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach której Gminie Główczyce zostanie udzielona pożyczka na realizację inwestycji ze środków WFOŚiGW w kwocie 2 260 000 zł. Koszt inwestycji wyniesie 6 574 182,67 zł netto, czyli 8 081 759,69 zł brutto.

Wykonawcy i terminy prac:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Główczyce-Skórzyno wraz z budową sieci w miejscowości Skórzyno oraz wykonaniem przyłączy do posesji. Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic wykona zadanie w terminie 20.04.2017-30.09.2017r. Koszt brutto tego odcinka to 1 414 771,25 zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Skórzyno-Ciemino-Zgierz wraz z budową sieci w miejscowościach Ciemino i Zgierz oraz wykonaniem przyłączy do posesji. Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic wykona zadanie w terminie 01.06.2017-30.06.2017r. Koszt brutto tego odcinka to 2 158 650,00 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Zgierz-Izbica wraz z budową sieci w miejscowości Izbica oraz przyłączami do posesji. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Ce-STA Stanisław Cioszek ze Słupska wykona zadanie w terminie 01.06.2018-30.08.2019r. Koszt brutto tego odcinka to 4 847 418,93 zł.
Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji prowadzić będzie Konsorcjum Firm Lider-Development Design Sp. Z o.o. Konsorcjant-Powiernictwa Kordek Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek, Rumia.

Więcej na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku znajdziesz tutaj. 

Zdjęcia: odcinek Główczyce-Skórzyno tutaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Budowa oczyszczalni ścieków w Wykosowie

 

Utworzono: poniedziałek, 20 sierpnia 2018r.

 W dniu 17 sierpnia 2018r., na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pojawił się artykuł, dotyczący naszej inwestycji: "Budowa oczyszczalni ścieków w Wykosowie". Zachęcamy do zapoznania się z artykułem tutaj.

 

 

Utworzono: piątek, 29 marzec 2018r.

Prace przy budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Wykosowie zostały ukończone. Trwają czynności odbiorowe. Nowa oczyszczalnia typu ECO-LINE 5 N zastąpiła wysłużony zbiornik Imhoffa, który wybudowano około 1970 roku i została podłączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Oczyszczalnia o przpustowości 270 RLM w ciągu doby jest w stanie oczyścić 240m3 ścieków. Wartość brutto inwestycji to ponad 470 tys. złotych. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania w kwocie 382,5 tys. zł z Wojewódzkiwgo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 20% tej kowty, czyli 76,5 tys. zł to bezzwrotna dotacja, a pozostała kwota to pożyczka, z której częśc zostanie umorzona. 

Inwestycja wpłynie na poprawę jakości wód dzięki ulepszonemu oczyszczaniu ścików, dostosowanemu do obowiązujących wymogów prawnych. 

oczyszczalnia w Wykosowie

 

 

Utworzono: piątek, 21 lipiec 2017r.

 W dniu 21 lipca 2017 roku Wójt Gminy Główczyce podpisała umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na realizację zadania pn.: ”Budowa oczyszczalni ścieków w Wykosowie”. Inwestycja realizowana będzie w trybie pożyczko-dotacji (pożyczka w kwocie 306 tys. zł -część zostanie umorzona, a bezzwrotna dotacja w kwocie 76,5 tys. zł). Ogólny koszt zadania wyniósł po procedurze przetargowej 382,5 tys. zł, a wykonawcą została firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe DOMED SP. z o.o. z Wrocławia.

Zakończenie prac przy budowie oczyszczalni w Wykosowie zaplanowano na 1 grudnia 2017 roku.

 

 

Utworzono: czwartek, 02 luty 2017r.

Beztytułu

W Wykosowie w miejscu starego i wysłużonego osadnika ścieków powstanie nowoczesna mini-oczyszczalnia, który obsłuży całą wieś. Jest to kolejna inwestycja w zakresie ochrony środowiska, na którą udało nam się otrzymać wsparcie finansowe. Nasz wniosek o dofinansowanie złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość inwestycji to ok. 250 tys. zł, z czego 50 tys. to otrzymana dotacja, a 200 tys. preferencyjna pożyczka. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Już niebawem ogłosimy przetarg na wybór projektanta a zarazem wykonawcy oczyszczalni.

 Więcej na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku znajdziesz tutaj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herb i WFOŚ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami


Na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino wraz z przepompowniami i przyłączami” Gmina Główczyce pozyskała dofinansowanie w kwocie 540 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Inwestycja realizowana była także przy wykorzystaniu unijnych źródeł finansowania, pochodzących z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Tu dofinansowanie wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych.
W ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Hydro-Serwis Stanisław Mielewczyk z Sierakowic. Nadzór inwestorski nad prawidłowością przebiegu realizowanych robót budowlanych sprawowała firma Usługi Projektowe w Budownictwie Branży Sanitarnej mgr inż. Jerzy Pomałecki z Gdańska.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podzielona została na II etapy.
Prace nad pierwszym trwały od dnia 1 marca do 15 grudnia 2014 roku i obejmowały zakresem wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej z przyłączami w Dargolezie oraz budowę przepompowni sieciowej PS1 w tej miejscowości, a także modernizację istniejącej przepompowni w Podolu Wielkim. Drugi etap polegał na wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami w Gorzynie i Stowięcinie. W Gorzynie wybudowana została także przepompownia sieciowa PS1. Prace nad drugim etapem trwały od 1 września 2014 roku do 30 kwietnia 2015 roku. W ramach zadania niezbędne było także odtworzenie części dróg.
Odbiór końcowy i przekazanie sieci kanalizacji do eksploatacji nastąpiło 22 maja 2015 roku. Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 1 597 570,45 zł. W części dotyczącej robót budowlanych zamknął się w kwocie 1 440 384,45 zł, a koszty ogólne- dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski w kwocie około 92 tys. zł. Zakupiono także nowy wóz asenizacyjny do obsługi kanalizacji o wartości 65 tys. zł
W ramach zadania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zakresu ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi – budowa kanalizacji sanitarnej, na odcinku Dargoleza, Podole Wielkie, Gorzyno, Stowięcino, wybudowano ponad 4 km kolektorów grawitacyjnych i ponad 4 km kolektorów tłocznych. Posadowiono dwie nowe i zmodernizowano jedną, istniejącą przepompownię ścieków. Z eksploatacji wyłączono 12 zbiorników bezodpływowych. Do nowej kanalizacji podłączono 87 budynków, a z ulepszonego oczyszczania ścieków korzysta 1040 osób. Ścieki odbiera oczyszczalnia w Stowięcinie. Stopień skanalizowania gminy po zrealizowaniu inwestycji zwiększył się do niemal 54%.


Więcej na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku znajdziesz tutaj.

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo