Zdrowie i pomoc społeczna

Drukuj

Gmina Główczyce realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom umożliwiając im przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. W tym celu powołana została jednostka budżetowa - Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Pomocy społecznej udziela się zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku

Kilkanaście lat temu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach- pani Krystyna Oczachowska, postanowiła stworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Dnia 1 marca 2000r. po wielkich trudach i staraniach zaczęli pojawiać się pierwsi Uczestnicy, których było sześcioro. Na przestrzeni lat Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku rozwijał się, wdrażał kolejne działania,  nawiązywał współpracę z podobnymi placówkami. Uczestnicy zawierali przyjaźnie, zakładali rodziny. Pojawiały się nowe wyzwania. Zdobywaliśmy kolejne umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  w życiu codziennym. Obecnie w ŚDS jest 22 Uczestników. Prowadzone są pracownie: komputerowa, kulinarna, florystyki i rękodzieła, plastyczna, teatralno-muzyczna, dziennikarska. Uczymy się samodzielności, radzenia sobie w pokonywaniu codziennych trudności życiowych. Mamy zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą i z psychologiem, regularnie odwiedza nas ksiądz Paweł Kolasiński. Organizujemy wiele imprez,  na które często zapraszamy gości z zewnątrz. Odbywają się u nas Walentynki, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny, Dzień pieczonego ziemniaka, Wigilia. Jeździmy na spartakiady organizowane przez zaprzyjaźnione środowiskowe domy samopomocy, domy pomocy społecznej oraz Zespół Szkół w Główczycach. Jeździmy do teatru, kina czy do zoo. Kiedy istnieje taka potrzeba możemy liczyć na pomoc ze strony personelu ŚDS w kwestii zorganizowania wyjazdów do lekarzy. 

ŚDS nasz dom kopia

 

ochrona zdrowia logo Z zakresu ochrony zdrowia w Gminie Główczyce usługi medyczne (w ramach umów podpisanych z NFZ) świadczone są w obiektach zlokalizowanych w Główczycach, Pobłociu i Stowięcinie.

 

 

Infolinia onkologiczna:

Infolinia onkologiczna - plakatm

Wiadomości

bip  glowczyce SIP     

                         

logo GAZ SYSTEM         brenna        partnerstwo